behandlingskoncept

Tvärprofessionellt teamarbete

Tvärprofessionellt teamarbete kring barnet

Behandlingskonceptet vilar på en bred kunskapsbas med professioner som har mångårig erfarenhet av arbete med institutionsplacerade barn i yngre åldrar. I det tvärprofessionella arbetet skapas en samsyn kring barnets behov, svårigheter och förutsättningar mot ett gemensamt mål; att barnet ska klara av att bo i en stadigvarande boendeform med trygga vuxna som står kvar över tid. Hela teamet träffas minst två gånger i månaden för att följa upp och revidera behandlings- eller utredningsarbetet. 

Psykolog ansvarar för att utforma, följa upp och kvalitetssäkra behandlingen kring varje barn. Psykologen ansvarar även för att genomföra utredningar tillsammans med specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, barnets individualterapi och att handleda personalgruppen.

Socionom ansvarar för nätverksarbetet kring barnet, kontakt och samverkan med skola och socialtjänst, bevakning av dokumentation samt in- och utskrivningar, som sker i samråd med psykolog och behandlingsansvarig.

Pedagogisk ansvarig lärare ansvarar för de placerade barnens skolgång, har en nära kontakt med aktuell skola för bästa möjliga anpassningar. Genomför pedagogogiska kartläggningar samt hemundervisning vid behov. 

Behandlingspedagog utför det dagliga behandlingsarbetet med barnen och har kontaktmannaskap, vilket innebär särskilt ansvar för ett barn som de skapar en nära och trygg relation till. Detta gynnar barnets trygghet och skapar en röd tråd i behandlingsprocesser kring barnet. 

Specialistläkare i barn och- ungdomspsykiatri träffar alltid barnet i samband med inskrivning för läkarbedömning och skriver ut, ändrar och följer upp eventuell medicinering. Ansvarar även för läkarbedömning i utredningar tillsammans med psykolog.

Sjuksköterska ansvarar för hälsokontroller av barnen samt administration av eventuell medicinering.

Målgrupp ensamplacerade barn 8-11 år