Om Dalaidyllen

På Dalaidyllen kommer barnperspektivet alltid i första rummet och barnkonventionen är vår ledstjärna.

Vår vision är att varje barn, med rätt stöd ska få ett meningsfullt liv som präglas av trygga och känslomässigt tillgängliga vuxna där de får utrymme att utvecklas och leva upp till sin fulla potential.

Forskning visar att barn som utsätts för relationssammanbrott löper en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. En placering på Dalaidyllen handlar om att bryta en kedja av negativa händelser och upplevelser som barnet varit med om. Arbetet med barnen utgår ifrån nyinlärning i en psykosocial miljö som är tillåtande med trygga och stabila vuxna som i varje arbetsmoment och kontakt med barnet, skapar de rätta förutsättningarna för barnet att lyckas.

Vi arbetar med den problembild som barnet uppvisar i relation till olika miljöer- i skolan, med sina föräldrar och i kontakt med jämnåriga samt optimerar och följer upp eventuell medicinering.

Det är avgörande att de mottagande efter placeringen på Dalaidyllen har en samlad förståelse kring barnets behov och förutsättningar samt kompetens att möta och förstå barnets komplexa problembild. Vi ställer höga krav på de mottagande för att undvika fler sammanbrott genom ett parallellt familjearbete. 

Läs mer om vårt behandlingskoncept och hur vi arbetar med eftervården.

Forskning visar att det ofta brister när ett barn kommer tillbaka till sin ursprungsfamilj utifrån att familjen som helhet lätt hamnar i samma negativa mönster som före placeringen.

Det kan ibland hänga ihop med att familjen inte genomgått samma utveckling som barnet har under placeringstiden. Arbetet med föräldrafärdigheter är därför en väsentlig del av Dalaidyllens behandlingsidé, som utgår ifrån att arbeta med hela barnets sammanhang.

Familjehemsföräldrar erbjudas motsvarande stöd, där barnet och familjehemmet i en väl utarbetad utslussplanering ges möjlighet att knyta an till varandra. med utgångspunkt i färdigheter och kunskap om barnets individuella behov och förutsättningar. 

Målet är att en placering på Dalaidyllen ska vara ett sista avstamp, innan barnet bereds en stadigvarande boendeform. 

Vår ambition är att skräddarsy den bästa vårdformen efter det enskilda barnets behov i trygg, omvårdande och säker boendemiljö. Behandlingskonceptet bygger på både spets och bredd av professioner som alla har mångårig erfarenhet av arbete med institutionsplacerade barn i yngre åldrar. 

Bakgrund

Dalaidyllen är högst personlig och betydelsefull för mig, likaså inriktningen av verksamheten mot de små barnen som hjärtat slår ett extra slag för.

Värdegrund

För att utveckla varje barn som placeras hos oss krävs det en trygg och meningsfull arbetsplats. Dalaidyllen har en tre viktiga grundvärderingar som är byggstenarna i det arbete vi utför.

Kvalitet

Kvaliteten i verksamheten säkerställs genom ett genomarbetat kvalitets- och ledningssystem.

Personal och kompetens

Vilka är vi som arbetar på Dalaidyllen?

Målgrupp ensamplacerade barn 8-13 år