behandlingskoncept

Metod och förhållningssätt

Evidensbaserade metoder

Dalaidyllen eftersträvar en hög kvalitet i verksamheten och arbetar endast arbetar med utgångspunkt i beprövade metoder enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Vi har kompetent personal som representerar både spets och bredd samt lång erfarenhet av arbete med målgruppen.

Personal utbildas och fortbildas löpande för att behålla kvaliteten. Personalgruppen får en gång i månaden kompetent handledning av psykolog med mångårig erfarenhet av målgruppen.

Inflytande och delaktighet

Barnets rätt till att komma till tals, delaktighet i processer och rätt till inflytande över sin insats är en förutsättning för att arbeta efter evidens och ett sätt att göra insatserna begripliga för barnet. Barnen får månadsvis fylla i en enkät som berör trygghet, trivsel, delaktighet, möjlighet att påverka sin vardag och personalens bemötande.

Vi använder oss även av The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). En bedömningsmetod som används för att mäta barn- och ungdomars psykiska hälsa. Formuläret bygger på erfarenheter från två andra etablerade och internationellt väl spridda instrument, Rutters formulär och Child Behavior Checklist (CBCL)

Social färdighetsträning anpassas efter barnets ålder och mognad med utgångspunkt i rePULSE där vi kan arbeta både enskilt och i grupp som ett sätt att öka barnets sociala färdigheter. Målet är att återskapa nya relationella erfarenheter till vuxenvärlden samtidigt som barnet lär sig att känna igen och reglera känslor, impulskontroll samt förmåga till problemlösning. Vi arbetar också med social modellering under vardagens alla moment och olika förstärkningsprinciper för att öka, minska eller släcka ut beteenden. 

Kognitiva beteendeterapeutiska metoder (KBT) där grunden i förändringsarbetet är att med hjälp av inlärningspsykologiska principer skapa beteendeförändring hos barnet. Det sker inledningsvis med hög grad av yttre kontroll från personal och miljö som successivt, i takt med barnets utveckling, förändras till en tillvaro som kännetecknas av självkontroll.

Lågaffektiv metod handlar bland annat om att anpassa krav efter förmåga samt hantera konflikter och fysiskt våld för att minska det negativa samspelet mellan barnet och dess omgivning. Konflikter och problemskapande beteenden står ofta i vägen för både barnets utveckling och för behandlande personal i att utföra sitt arbete. Metoden syftar till att öka barnets förmåga till flexibilitet, frustrationstolerans, kommunikation, problemlösande och att lära barnet att lösa konflikter.

Att arbeta med eftervården, före med utgångspunkt i systemteori inom ramen för nätverksarbetet vi bedriver. Socionom, behandlingsansvarig och psykolog bedriver ett parallellt familjearbete med föräldrar eller familjehemsföräldrar som erbjuds anpassade insatser som exempelvis utbildning i olika förhållningssätt och metoder. Vi är således socialtjänsten behjälpliga att i ett tidigt skede planera vad nästa steg är för att förbereda både de mottagande och barnet på kommande flytt. 

Målgrupp ensamplacerade barn 8-13 år