Miljö och Lokaler

Skola

När ett barn med påtalade skolsvårigheter placeras på Dalaidyllen, kopplas verksamhetens psykolog och pedagogiskt ansvariga lärare direkt in

Psykolog och pedagogskt ansvarig lärare arbetar tillsammans för att identifiera hur svårigheterna ger sig i uttryck och skapar en behandlingsplan för hur förändringsarbetet med barnet ska ske i skolmiljön och på boendet med stöd av personal. Pedagogiskt ansvarig upprättar kontakt med tidigare skola och inleder en informationsöverföring så snart barnet placerats. I barnets kartläggning ingår en DLS-screeening som är ett bedömningsverktyg för att kartägga barnets läs- och skrivkunskaper som snabbt visar vilken kunskapsnivå barnet ligger på, vilket snabbt ger insikt om barnets kunskapsnivå och underlättar planeringen av undervisningen.

Vid inledningsskedet av placeringen erbjuder Dalaidyllen tilläggsstjänsten att närvara i barnets skolmiljö i egenskap av resurs/elevassistent. Vinsten av närvaron är den helhetsbild vi har av barnets behov. Det ger goda förutsättningar att hjälpa barnet lyckas genom att vara psykosocialt stöd och motivator innan skolan genomfört kartläggning och eventuella långsiktiga behov identifierats. Det skapar möjlighet att både i skolan och på boendet arbeta förebyggande och förberedande, för att varje skoldag ska bli meningsfull, lärorik och en positiv erfarenhet för barnet. 

Det finns möjlighet att skapa ett individuellt skolschema med utgångspunkt i barnets förutsättningar och kunskapsnivå. Vår pedagogiskt ansvariga lärare arbetar tillsammans med skolan för att skapa en trygg, lärande och meningsfull skolgång för barnet. Dalaidyllen har ett fungerande samarbete med flera skolor i Falu kommun, där behandlingskonceptet kring skolan varit en avgörande faktor för den höga skolnärvaron de placerade barnen har. 

Målgrupp ensamplacerade barn 8-13 år