Placeringsformer

Behandling

I en inledande fas görs en behovsinventering och analyser av barnets styrkor, svårigheter och mående av det tvärprofessionella teamet.

Efter inventeringen görs en prioritering utifrån vad som är viktigast att börja jobba med. Om det till exempel finns beteenden som är ett allvarligt hot mot liv och hälsa, får det högsta prioritet. Psykologen går vid behov in och ger specifika psykoterapeutiska insatser, vid exempelvis depression eller ångesttillstånd och läkare ser över barnets psykiatriska vårdbehov..

Vi strukturerar upp en behandlingsplanering som ligger till grund för genomförandeplanen och kommande målstyrda behandlingsarbete utifrån våra metoder och förhållningssätt. 

Inom ramen för nätverksarbet sker ett parallella insatser med barnets familj eller familjehem som erbjuds utbildning, stöd och handledning. All planering sker i samförstånd med placerande socialtjänst.

Läs mer om innehållet i våra behandlingsplaceringar.

Målgrupp ensamplacerade barn 8-13 år