BEHANDLINGSKONCEPT

Våra metoder

Social färdighetsträning anpassas efter barnets ålder och mognad där moduler från Aggression Replacement Training (ART) och Repulse möjliggör detta. 

Fokus ligger på att öka grundläggande sociala färdigheter samt lära barnet att känna igen, förstå, hantera och reglera olika känslor och känslouttryck. Vi arbetar med förstärkningsprinciper och social modellering under vardagens alla moment som skapar ett naturligt lärande i en hemliknande miljö.  

Kognitiva beteendeterapeutiska metoder (KBT) där grunden i förändringsarbetet är att med hjälp av inlärningspsykologiska principer skapa beteendeförändring hos barnet. Det sker inledningsvis med hög grad av yttre kontroll från personal och miljö som successivt, i takt med barnets utveckling, förändras till en tillvaro som kännetecknas av självkontroll.

Behandlingen följer en tydlig process med givna behandlande steg. Innehållet i behandlingen och val av insatser baseras alltid på omfattande beteendeobservationer och en analys som görs utifrån barnets fungerande. Vi identifierar problemskapande beteenden där det viktigaste kommer först. Det valda beteendet mäts och registreras innan analysen av beteendets tänkta funktion tar vid. Vi fattar sedan beslut om insatser och genomför dessa under en avgränsad period tillsammans med barnet, innan vi mäter effekten av insatsen. Varje steg i processen dokumenteras löpande och följs upp. Socialtjänst, barnet självt och föräldrar är delaktiga i processen och får ta del av resultaten kring framgång och eventuella svårigheter.

Lågaffektiv metod handlar bland annat om att anpassa krav efter förmåga samt hantera konflikter och fysiskt våld för att minska det negativa samspelet mellan barnet och dess omgivning. Konflikter och problemskapande beteenden står ofta i vägen för både barnets utveckling och för behandlande personal i att utföra sitt arbete. Metoden syftar till att öka barnets förmåga till flexibilitet, frustrationstolerans, kommunikation, problemlösande och att lära barnet att lösa konflikter.

Så förutom att som personal förhålla sig på ett sätt som dämpar och minskar konflikter, handlar metoden om att i vardagen förebygga konflikter, dels genom att förändra barnets miljö, dels genom inlärning av nya färdigheter.

Att arbeta med eftervården,före

Där vår socionom tillsammans med psykolog och i samråd med placerande socialtjänst bedriver ett parallellt familjearbete som innebär ett strukturerat arbetssätt med föräldrar eller familjehemsföräldrar som förutom att vara delaktiga i den process barnet genomgår, också erbjuds anpassade insatser som exempelvis utbildning i olika förhållningssätt och metoder. Detta innebär att vi är socialtjänsten behjälpliga att i god tid börja planera för vad nästa steg är för att i ett tidigt skede av placeringen påbörja arbetet med eftervården. 

När det tvärprofessionella teamet bedömer att barnet närmar sig måluppfyllelse, påbörjas en planering för succesiv utslussning till det nya hemmet som under en avgränsad period erbjuds handledning och utbildning av verksamhetens psykolog. 

Utveckling

Vi tror att människan drivs av att vara i en utvecklande miljö. Det därför avgörande att i alla led skapa förutsättningar för att kunskap och kompetens ska vara i ständig utveckling. En väl utrustad personalgrupp och verksamhet kommer att ge den bästa vården och behandlingen, som i sin tur utvecklar våra klienter och deras sammanhang.

Gemenskap

Alla människor har behov av ett socialt sammanhang och människor som bryr sig om oss. Dalaidyllen är verksamheten med en psykosocial arbetsmiljö som skapar det trygga sammanhanget, för vår personal såväl som våra klienter. Här får en känna sig hemma i en tillåtande och prestigelös miljö. Vi är lyhörda inför varandras och de placerade barnens behov och känner en hög tillit till vår kompetens, arbetssätt och metoder. 

Transparens

Transparens i alla led är centralt för den kvalitet vi vill uppnå med varje placering. Rutinstyrt arbetssätt i alla moment, som dokumenteras och följs upp enligt aktuellt regelverk och praxis. Att arbeta professionellt, metodstyrt och med måluppfyllelse är därför ett sätt för oss att säkra kvaliteten i verksamheten och samtidigt vara transparenta gentemot uppdragsgivare samt klienter och deras nätverk.  

Social färdighetsträning 

Social färdighetsträning anpassas efter barnets ålder och mognad där moduler från Aggressive Replacement Theory (ART) och Repulse möjliggör detta. Fokus ligger på att öka grundläggande sociala färdigheter samt lära barnet att känna igen, förstå, hantera och reglera olika känslor och hur de kan uttrycka sig. Vi arbetar med förstärkningsprinciper och social modellering under vardagens alla moment som skapar ett naturligt lärande i en hemliknande social miljö.   

Evidensbaserade metoder- inflytande och delaktighet

Barnets rätt till att komma till tals, delaktighet i processer och rätt till inflytande över sin insats är en förutsättning för att arbeta efter evidens. Dalaidyllen eftersträvar en hög kvalitet i verksamheten varför vi endast arbetar med utgångspunkt i beprövade metoder och har kompetent personal som representerar både spets och bredd samt lång erfarenhet av arbete med målgruppen. Personal utbildas och fortbildas löpande för att behålla den kvalitet vi erbjuder. 

Målgrupp ensamplacerade barn 8-11 år